^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Rozwój edukacji przedszkolnej - nabór partnera spoza sektora finasów publicznych.

           Gmina Czermin, 39-304 Czermin 140 na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 6 listopada 2019 r. do godziny 12:30 w Urzędzie Gminy Czermin.

 

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

INFORMACJA

 dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Informujemy, że w dniu 8 października 2019r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Czermin odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czermin, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym spotkaniu.