^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

odbiory odpadów biodegradowalnych

Gmina Czermin informuje, że odpady biodegradowalne ( zielone worki) odbierane będą w następujących terminach:

  • 05.06.2014
  • 17.07.2014
  • 28.08.2014
  • 23.10.2014

Informacja o wywozie odpadów biodegradowalnych

Urząd Gminy w Czerminie informuje, że zakończyły się terminy wywozu odpadów biodegradowalnych (zielone worki) w 2013r, w związku z powyższym odpady biodegradowalne przez okres zimowy należy  wrzucać do pojemników  na odpady zmieszane.
Nowe terminy wywozów zielonych worków  będą podane do publicznej wiadomości w okresie wiosennym.

Gospodarowanie odpadami zmiany od 1-szego lipca 2013r.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Czytaj więcej...

Bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na szkolenia

 
Wójt Gminy Czermin informuje, zainteresowanych że w wyniku zrealizowanego projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn "Rozbudowa obiektów gminnego kompleksu oświatowego w Czerminie", dysponuje pomieszczeniami celem prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i kursów dla chętnych którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z terenu Gminy Czermin.

Pomieszczenia dla firm prowadzących szkolenia udostępniane będą bezpłatnie .
Informacji udziela ;
Małgorzata Czaja - Urząd Gminy w Czerminie
17 77 40 246

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nowe numery telefonów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie zmienił dostawcę usług telefonicznych oraz swoje numery telefonów

Nowe nr telefonów:

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 17 250 63 45
Dział pracowników socjalnych
tel. 17 250 63 46
Kierownik GOPS
tel. 17 250 63 47

Nowy podział Gminy Czermin na okręgi wyborcze.

Nowy podział Gminy Czermin na okręgi wyborcze.
Podział gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz podział Gminy Czermin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj więcej...